Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Informace pro voliče a zásady hlasování pro volbu prezidenta České republiky

Informace pro voliče a zásady hlasování pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a  26. ledna 2013, vyplývající ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky, dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky (dále jen „vyhláška“)

 

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonném stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a zbavení způsobilosti k právním úkonům).

Zásadami hlasování je, že každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, lze dodatečně dopsat do výpisu ze stálého seznamu a umožnit mu tak hlasování. V případě, že volič neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu může občan zažádat osobně u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu je zapsán, ode dne vyhlášení voleb tj. od 3.10.2012 do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 9.1.2013 do 16.00 hod.pro druhé kolo volby 23.1.2013 do 16.00 hod., nebo žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 4.1.2013, pro druhé kolo volby 18.1.2013. Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27.12.2012, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Seznam zastupitelských úřadů je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad popř. zastupitelský úřad vydá voličský průkaz pro obě kola volby.

Voliči s trvalým pobytem na území města Opavy a městských částí si mohou o voličské průkazy zažádat osobně nebo písemně na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (dále jen „ohlašovna“), Magistrátu města Opavy, Krnovská 71B.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Více informací naleznete ZDE.