Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Informace o oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne22.05.2013 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 uvedeného zákona k záměru

 

„Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov“

oznamovatel: Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město,
který podléhá  zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na ostatních dotčených správních úřadech.

Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu.

 

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz

 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí).

 

„otisk razítka“

 

Ing. Milan Machač, v.r.

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Bohumila Šubrtová

 

Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne           ……… 30.05.2013……………..