Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Identifikace zadavatele:

Úřední název zadavatele: Statutární město Opava, Městská část Komárov

Sídlo/místo podnikání: Podvihovská 16, 747 70 Opava – Komárov

IČ: 00300535

Spisová značka zadavatele: XXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Lumír Měch – starosta ÚMČ Komárov

Systémové číslo VZ: XXXXXXXXXXXXXXX

Dne: 10.7.2013     17:00 hodin

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

v souladu s § 12 odst.3 a§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel Statutární město Opava Městská část Komárov Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ“

1. Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Úprava zpevněné plochy za hasičskou zbrojnicí

Stručný popis zakázky: Úprava zpevněné plochy pro pojezd a manipulaci vozidel vč. odstavných ploch

a plochy pro kontejnerová stání na komunální odpad

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předpokládaná hodnota VZMR :   410. 000 Kč bez DPH ( 496.100,- Kč vč. DPH )

 

Výsledkem zadávacího řízení je: Uzavření smlouvy s jedním dodavatelem

 

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava zpevněné plochy pro pojezd a manipulaci vozidel za hasičskou zbrojnicí vč. odstavných ploch  a plochy pro kontejnerová stání na komunální odpad v Městské části Komárov.

Stavební práce viz.: Technická příloha stavebních prací – (výkaz výměr )

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění :   od 5.9.2013  do  31.10.2013

Místo plnění :  parcely č. 147, č. 148, č. 149, k.ú. Komárov u Opavy – plocha za hasičskou zbrojnicí v Komárově

Základní popis plnění:

Předmětem veřejné zakázky je  provedení úpravy  zpevněné plochy pro pojezd a manipulaci vozidel za hasičskou zbrojnicí vč. odstavných ploch, plochy pro kontejnerová stání na komunální odpad, přístupový a okapový chodník  viz. projektová dokumentace.

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

A) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ

ZKP splní dodavatel, který ve své nabídce předloží Čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona.

 

B) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii originálu. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy kvalifikační doklady v originále či úředně ověřené kopii.

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

C) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ

Zadavatel si dále vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel předložil seznam alespoň 3 stavebních prací obdobného charakteru, které realizoval za posledních 5 let.

5. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 31.12.2013

 

7. Platební a obchodní podmínky

Návrh smlouvy je součástí nabídky dodavatele.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

 

8. Doba a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:     do 05.08.2013,   do 16:00 hodin

Nabídky je možné podávat osobně v kanceláři ÚMČ Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava – Komárov v úředních dnech, v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hod. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky podávat do termínu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky.

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

 

 

9. Hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

1. Nejnižší nabídková cena:                      váha 80 %

2. Délka záruky v měsících:                       váha 10 %

3. Délka realizace stavby                             váha 10 %

 

Informace o ceně uvádí uchazeč jak bez DPH tak včetně DPH.

10. Vyhodnocení nabídek

Otevírání obálek a hodnocení nabídek bude provádět komise určená zadavatelem.

O výsledku výběrového řízení budou účastníci výběrového řízení vyrozuměni písemně do 3 dnů po vyhodnocení zakázky.

11. Zrušení zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti zrušení veřejné zakázky malého rozsahu bez udání důvodu.

 

Další informace:

V případě zájmu je dokumentace k dispozici v kanceláři ÚMČ Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava – Komárov v úředních dnech, v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hod.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:  info@komarov.cz

 

Prohlídka místa plnění:  zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění, plocha je volně přístupná.

Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi, která je přílohou této výzvy.

V případě nejasností  mohou klást uchazeči dotazy. Dotazy musí být zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3 pracovních dnů a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva.

Formální členění nabídky:

  1. Krycí list nabídky
  2. Čestné prohlášení o splnění ZKP
  3. OR, ŽL
  4. Referenční stavby
  5. Návrh smlouvy o dílo

 

Přílohy:  krycí list nabídky, čestné prohlášení o splnění ZKP, projektová dokumentace vč. výkazu výměr

 

 

Zpracoval:

Ing. Lumír Měch

starosta MČ Komárov

mob.: 603 392 326