Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Od prvního srpna je možné opět žádat o kotlíkové dotace

Hned první pracovní den v srpnu odstartuje další společná výzva ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podávání žádostí o výměnu kotlů. Moravskoslezský kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého rozpočtu 30 milionů korun, stejnou částku poskytne ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

Podporovanými typy kotlů jsou (stejně jako v předchozí výzvě) plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí15 – 60 tisíc korun.

„Dotační program se zaměřuje především na obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, a směřuje je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

Lidé, kteří o dotaci požádají, dostanou do dvaceti týdnů od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty či nikoli. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

„Ještě před příchodem na ministerstvo jsem si vytyčil jako jednu ze svých hlavních priorit zlepšení ovzduší v celé České republice a v krajích s největším znečištěním především. Hned při první návštěvě Moravskoslezského kraje začátkem roku jsme se s panem hejtmanem Novákem domluvili, že bychom chtěli v úspěšných kotlíkových dotacích pokračovat. Během všech dosavadních výzev bylo jen v Moravskoslezském kraji na nové kotle vydáno už 220 milionů korun, o které se v rámci jednotlivých výzev přihlásilo téměř 5000 žadatelů. Jsem rád, že jsme spolu se SFŽP ČR schopni na zlepšení ovzduší v tomto regionu poskytnout dalších 30 milionů. Chtěli bychom, aby lidé mohli staré kotle za nové ekologické vyměnit v celé zemi. Aktuálně vyjednáváme s Evropskou komisí o tom, jakým způsobem tuto výměnu umožnit co největšímu počtu domácností, které by v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí na nové kotle mohly čerpat 9 miliard korun,“prozradil ministr Richard Brabec.

„Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí, jak prokázaly výsledky předchozích výzev,“ dodává náměstek hejtmana MSK kraje Daniel Havlík.

Seznam podporovaných kotlů je zveřejněn a spravován Státním fondem životního prostředí ČR na stránkáchhttp://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/

Dotační program, který vznikl na základě spolupráce Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí, zaznamenal nebývale velký zájem, v rámci této spolupráce proběhly v roce 2012 a 2013 tři výzvy. Ministerstvo životního prostředí na základě této dobré praxe realizované v Moravskoslezském kraji vyhlásilo nový národní program na obměnu starých kotlů a ve spolupráci (finanční i administrativní) s ostatními kraji v České republice vyhlásilo do současné doby sedm výzev. Z toho v Moravskoslezském kraji proběhla první a čtvrtá společná výzva, druhou výzvu vyhlásil Ústecký kraj, třetí výzvu Středočeský kraj, pátou výzvu Ústecký kraj, šestou výzvu Královéhradecký kraj a sedmou výzvu Plzeňský kraj. Moravskoslezský kraj nyní navazuje osmou výzvou. Při poslední společné výzvě MŽP a MSK na podporu výměny kotlů v našem kraji byla částka 60 milionů korun vyčerpána o více než čtyři měsíce dříve.

1. výzva odstartovala 1. února 2012. Hned první den podalo žádost o dotaci na nový kotel 562 zájemců, z nichž bylo podpořeno 333 žádostí. Tato výzva byla pokryta částkou 20 milionů korun (10 MSK + 10 MŽP), přičemž dotace na jeden kotel činila 60 tisíc korun. Administrace výzvy byla ukončena, všech 281 žadatelů, kteří termínu předložili požadované podklady, má dotaci vyplacenu. V loňském roce byly zahájeny kontroly u příjemců dotace. Celkem bylo vyplaceno necelých 8.5 milionu korun Kč.

2. výzva byla vyhlášena 16. června a ukončena 31. října 2012. Krajský úřad přijal zhruba 950 žádostí o dotaci, z nichž přes 80 bylo vyřazeno kvůli nesplněným podmínkám. Druhou výzvu podpořil kraj spolu s MŽP finanční částkou 40 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 40 tisíc korun. Administrace již byla ukončena, a v rámci 2. výzvy Moravskoslezský kraj spolu se Státním fondem životního prostředí proplatil cca 570 kotlů za cca 23 mil Kč.

3. výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2012 a ukončena 29. dubna 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 40 milionů korun (20 MSK + 20 MŽP), byla vyčerpána už dva měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 28. 6. 2013. O dotaci na výměnu kotlů ve výši 40 tisíc korun podalo žádost cca 1000 domácností. Moravskoslezský kraj spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci této výzvy doposud vyplatil přes 730 kotlů, což představuje přibližně částku necelých 30 mil Kč.

4. výzva resp. 1. společná výzva (vyhlášení nového národního programu na obměnu starých kotlů) byla vyhlášena 1. července 2013 a ukončena 23. října 2013.

Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již měsíc před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 29. 11. 2013. V současné době probíhá administrace žádostí spolu s realizací projektu. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti zhruba 1209 domácností. Moravskoslezský kraj spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci této výzvy do současné doby poskytl dotace ve výši necelých 15 mil. Kč, což představuje přibližně 300 podpořených kotlů.

5. výzva resp. 4. společná výzva byla vyhlášena 2. ledna 2014 a ukončena 24. února 2014.

Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již po 7 týdnech od vyhlášení, tj. 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 30. 6. 2014. V současné době probíhá administrace žádostí. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti 1138 zájemců. V současné době je připraveno proplacení prvních dotací.

6. výzva resp. 8. společná výzva odstartuje 1. srpna 2014.

 

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje