Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (rok 2015)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb(rok 2015)

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 18, odst. 1) ukládá povinným subjektům zveřejnit do 1. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok
 Statutární město Opava, Úřad městské části Opava – Komárov
Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:
Počet podaných písemných žádostí o informace 2
Z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Částka v Kč, která byla vybrána za poskytnuté informace 0

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem (§ 14 odst. 5 písm. d) a § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice MMO „Směrnice vymezující kompetence při poskytování informací“. Průběžně jsou poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na Úřadu městské části Opava – Komárov.

Za poskytnutí informací nebyla v roce 2015 vybrána žádná finanční částka.

Zpracoval: Ing. Lumír Měch (starosta MČ Komárov )