Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Upozornění pro vlastníky lesů

V souvislosti s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší
a další druhy lýkožroutů na smrku) v roce 2016 a s ohledem na možné opakované nepříznivé rozložení
atmosférických srážek v průběhu roku vlastníky lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Opava, na povinnosti v ochraně lesa, vyplývající pro ně z lesního zákona a souvisejících právních předpisů:

 

 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnoţení škodlivých
organismů (§ 32 odst. 1 písm. b) lesního zákona)
 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, zejména provádět preventivní opatření proti vzniku lesních poţárů
podle zvláštních právních předpisů (§ 32 odst. 1 písm. c) lesního zákona)
 Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity,
přemnoţení škůdců, nebezpečí vzniku poţárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen
činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků (§ 32 odst. 2
lesního zákona)
 Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroţeny lesy
sousedních vlastníků (§ 33 odst. 6 lesního zákona)
 Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těţbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu,
šíření a přemnoţení škodlivých organismů (§ 33 odst. 1 lesního zákona)

 Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března musí být
zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň
částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běţného roku
(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb.)

 

Celé upozornění naleznete ZDE