Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb.,
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších
předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky.
Čl. 1
(1) Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí
se:
a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky)
z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární
správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům
podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto
krmivem nebo vodou,
b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména
zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,
c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.
Čl. 2
(1) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a
ostatního ptactva.
(2) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva, tj. soustředění těchto zvířat
různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží
a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže
poštovních holubů.
Čl. 3
Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem
KVS, který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem. V žádosti o souhlas chovatel uvede
kontaktní informace o své osobě a informaci o počtu kusů a druhů drůbeže nebo ostatního ptactva,
zemi a místo (adresu) svodu.
str. 2 z 2
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách
ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní
veterinární správy.
V Praze dne 10.01.2017
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR
všechny krajské úřady ČR