Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení – Mimořádné události v našem regionu

Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. I v dnešní době, kterou rádi nazýváme moderní, mohou nastat situace, kdy je toto právo narušeno. Neplatí, že se to stává „jen někde jinde, u nás se stát nemůže“.  Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí se může vyskytnout kdekoli, a člověk se dostane do situace, kdy běžná životní pravidla neplatí. Takový stav nazýváme mimořádnou událostí.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se touto problematikou zabývá již řadu let. Ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností zpracoval podrobnou analýzu rizik na příslušných správních obvodech, jejímž cílem je celkové vyhodnocení ohrožujících faktorů na území kraje nebo obce.

Výsledek analýzy ukázal, že nejvýznamnějšími zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou přívalové lijáky s následkem záplav. V menší míře nás pak ohrožují i další jevy, z nichž můžeme uvést: zvláštní povodně způsobené poškozením hráze vodního díla, tornáda, mimořádně vysoké letní teploty a následné sucho, extrémně nízké teploty, sněhová kalamita, námraza a ledovka, dlouhodobá inverzní situace, požáry v přírodě, požár nebo výbuch v zástavbě a v průmyslu, epidemie, hromadné nákazy hospodářských zvířat, úniky nebezpečných látek z výrobních zařízení, skladů nebo při přepravě, závažná nehoda v dopravě silniční, železniční nebo letecké, narušení dodávek energií a pitné vody, nález nevybuchlé munice a celá řada dalších rizik. V současné době nemůžeme opominout ani rizika spojená s možnými migračními vlnami velkého rozsahu.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky takovýchto mimořádných událostí je prevence. Zranitelnost území a ohrožení obyvatel je tím menší, čím lépe jsou obce připraveny na řešení všech typů ohrožení.  Z událostí většího rozsahu se mohou vyvinout krizové situace, které pak vyžadují vyhlášení některého z krizových stavů, to znamená stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu.

Pokud k  takové situaci dojde, starosta obce, v našem případě primátor města má možnost úzké spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému, jehož součástí jsou Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba a prostřednictvím výkonu státní správy v přenesené působnosti se aktivně podílet na řešení nežádoucích stavů. K tomu primátor města využívá jako svůj poradní a pracovní orgán krizový štáb, který prostřednictvím předem zpracované dokumentace, řeší opatření k ochraně obyvatelstva, mezi které patří zejména varování, evakuace a nouzové přežití.

Varováním se rozumí včasné předání varovné (tísňové) informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události. Právě na jasném a srozumitelném varování závisí životy a zdraví obyvatel a ochrana majetku. Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření k ochraně obyvatelstva.  Z tohoto důvodu je na našem území vybudován tzv. jednotný systém varování a vyrozumění, jehož provoz zabezpečuje hasičský záchranný sbor kraje. Jsou to rotační a elektronické sirény, jejichž zkoušku slyšíme každou první středu v měsíci. Mezi místní informační systémy zejména v městských částech slouží pro varování a informování občanů obecní rozhlas. K operativnímu varování slouží mobilní sirény a pro registrované občany služba SMS InfoKanál. Město využívá sociální sítě, webové stránky a úřední desku. Prostřednictvím hasičů lze využít sdělovacích prostředků, jako je rádio a televize. Na portálu města je zřízen odkaz „Bezpečnost“, který slouží k informování týkající se ochrany obyvatelstva a aktualit složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě.

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro předměty, materiál, technická zařízení, eventuálně nebezpečné látky uskladnění. Při povodních řeší ve městě přípravu a řízení evakuace povodňová komise. Plošná evakuace probíhá vždy částečně samovolně, kdy část obyvatel po vyhlášení evakuace opustí ohrožené území vlastními dopravními prostředky nebo pěšky. Pro úspěšné provedení evakuačních opatření je nezbytná součinnost složek integrovaného záchranného systému, orgánů veřejné správy a v neposlední řadě samotných evakuovaných občanů. Na území města je evakuace organizovaná krizovými orgány města, které využívají technické a dopravní prostředky městského dopravního podniku, sboru dobrovolných hasičů, případně prostředky fyzických a právnických osob. Mezi opatření, která může primátor města vydat, patří například vyžádání poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě či území nebo vykonávání péče o děti a mládež. Samotná evakuace probíhá zejména ze zastávek městské hromadné dopravy nebo z míst postižených mimořádnou událostí do evakuačního střediska, které je mimo evakuační zónu a prostřednictvím přijímacího střediska jsou evakuovaní evidováni, informováni a rozděleni do cílových míst nouzového přežití.  

Posledním základním prvkem ochrany obyvatelstva jsou opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečují se nepřetržitě po dobu, po kterou situace vyžaduje plnění mimořádných opatření k zachování zdraví, života a životních potřeb obyvatel. Jedná se o celou řadu činností a postupů s jediným cílem – minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na životy obyvatel.  K tomuto účelu má město Opava vybudované Evakuační centrum v areálu magistrátu města na Krnovské ul. v Opavě, které slouží jako evakuační středisko, přijímací středisko a místo nouzového ubytování pro 71 evakuovaných osob s uskladněným materiálem k nouzovému přežití pro 300 evakuovaných. Záložní evakuační středisko v případě velkých povodní, které rozdělí Opavu na dvě části jako v roce 1997 je vytipovaná ZŠ Vrchní v Opavě.

Úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, je realizace příslušných opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších druhů ohrožení. Pro úspěšné fungování celého systému je důležitým prvkem také správně informovaný občan, který nepodlehne panice a umí správně reagovat na vzniklou událost. Povinností každého z nás je chránit jak sebe, osoby blízké a svůj majetek, tak i podle možnosti poskytnout pomoc ostatním ohroženým občanům.