Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kanalizace v Komárově je realitou

Vážení občané, to, o čem se dlouhá léta jen mluvilo, se stává skutečností – začíná se realizovat splašková kanalizace! Tato kanalizace bude společná pro městské části Komárov a Suché Lazce. Zhotovitelem je Sdružení pro Komárov a Suché Lazce, tvořené společníky POHL cz., a.s. odštěpný závod Opava, OHL ŽS, a.s. Brno a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava. Firma byla vybrána v nadlimitním veřejném výběrovém  řízení z pěti přihlášených zájemců. Celkové náklady dosáhnou cca 291 miliónů Kč bez DPH, z čehož je 163 miliónů Kč financováno z dotace Státního fondu životního prostředí ČR a zbytek financuje investor této akce, což je Statutární město Opava. Aby bylo vyhověno dotačním požadavkům a z technickoekonomických důvodů, bohužel nebudou na splaškovou kanalizaci napojeny úplně všechny domy jak v Komárově, tak v Suchých Lazcích. Tyto případy budou řešeny individuálně.

Celkově bude vybudováno 12,2 km kanalizačního řadu, čistírna odpadních vod a dvě výtlakové přečerpávací stanice, jedna v Komárově a druhá v Suchých Lazcích.

Stavba byla oficiálně zahájena 22. 4. 2021 a to předáním staveniště. Nejdříve proběhne vytyčování čistírny odpadních vod (ČOV), trasy kanalizace v terénu, zaměřování inženýrských sítí a vybudování zařízení staveniště. Předpoklad je, že kolem 10. června začnou výkopové práce už i v intravilánu Komárova a výstavba se rozjede naplno. ČOV bude vybudována u  železniční tratě v katastru Suchých Lazců. Ukončení  všech prací je plánováno na září 2022.

Od páteřní kanalizační trasy bude ke každému domu vedena přípojka s kontrolní šachticí až na hranici pozemku. Přesné místo a hloubku přípojky si určí každý vlastník pozemku  po domluvě se zhotovitelem. Na svém pozemku si pak připojení na současnou kanalizační soustavu řeší každý vlastník sám a na své náklady.  U jednotlivých nemovitostí bude nutno rozdělit vody dešťové (ze střešních okapů) od splaškových (WC, koupelna, kuchyně). Voda dešťová bude svedena do stávající kanalizace a voda splašková se napojí do nové kontrolní šachtice. V této souvislosti upozorňujeme na povinnost připojit se do kanalizační sítě do jednoho roku od dokončení celé stavby!

Detailní harmonogram prací zatím není znám a bude upřesňován operativně v návaznosti na aktuální postup prací. K dispozici bude telefonní kontakt na osobu, která bude tyto práce koordinovat a která bude řešit dotazy a připomínky vlastníků pozemků. Samozřejmě se v případě dotazů můžete obracet i na starostu MČ Komárov či ostatní zastupitele. Veškeré aktuální informace budeme také zveřejňovat na webových a facebookových stránkách MČ Komárov, prostřednictvím hlášení rozhlasu a nejdůležitější informace dostanete do schránek v podobě letáčku.

Závěrem prosíme všechny občany o toleranci a o trpělivost, protože stavba takovýchto rozměrů výrazně zasáhne do života většiny občanů a rozhodně nepůjde vše tak lehce, jak je naplánováno. Dbejte také své osobní bezpečnosti a respektujte prosím pokyny zodpovědných pracovníků, ať si můžeme v září 2022 říct: „Hotovo!“

Přílohy (Projektová dokumentace – situační výkresy):