Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kanalizace – informace zhotovitele o zahájení stavebních prací v Komárově

Sdělujeme Vám, že v průběhu několika nejbližších dnů měsíce června bude zahájena výstavba splaškové kanalizace v některých lokalitách Komárova (viz. harmonogram, který je ale pouze orientační) . Daná lokalita bude zatížena provozem stavebních strojů a nákladních vozidel, zvýšeným pohybem pracovníků, zvýšenou hlukovou zátěží a zvýšenou měrou znečištění komunikací. Na komunikacích budou zavedena opatření k omezení provozu. Vzhledem k průběhu prací je také pravděpodobné, že bude ztížena možnost parkování osobních vozidel v blízkosti nemovitostí a omezeny přístupové cesty. Výstavba kanalizačních stok bude ale probíhat postupně po krátkých úsecích tak, aby dopady na obyvatele oblasti byly pokud možno co nejmenší. Pracovat budou najednou na různých lokalitách 3 pracovní čety. Kdy se začne na konkrétních místech pracovat, Vám budeme sdělovat operativně prostřednictvím zhotovitele a webových stránek.

S připojováním Vašich objektů na novou splaškovou kanalizaci lze počítat až poté, co budou jednotlivé stoky řádně odzkoušeny, schváleny po technické stránce a především zaústěny do provozuschopného kanalizačního systému se zajištěným odtokem. Přesné datum ( předpoklad podzim 2022 ) Vám bude oficiálně sděleno prostřednictvím informačních zdrojů obce, připojení před tímto oznámením je nepřípustné!

S každým majitelem nemovitosti bude pozice domovní přípojné šachty konzultována individuálně.  V projektu je kalkulována cena až k jednotlivým šachticím. Už během těchto výkopových prací je nutné, aby bylo majitelům jasné, jak se napojí.         

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací dokumentaci všech dotčených komunikací, chodníků, předzahrádek a venkovních fasád domů. Tato prohlídka bude použita jako podklad pro uvedení dotčených ploch do původního stavu.  V případě, že by během stavebních prací došlo k poruchám v interiéru domů, kontaktujte prosím neprodleně zástupce zhotovitele.

Při této příležitosti přijměte omluvu za dočasná omezení způsobená výstavbou, bez nichž ale stavební práce nemohou proběhnout. Zároveň Vás žádáme o zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti stavby.

Zodpovědné osoby za zhotovitele stavby, na které se můžete v případě potřeby obracet:

Bc. Pavel Žabenský
stavbyvedoucí, OHL ŽS a.s., telefon 739 521 561, email: pzabensky@ohlzs.cz.

Ing. Jakub Lopušný
technik stavební výroby, komunikaci s občany ve věci umisťování domovních šachtiček.
 tel: +420 702 291 070, e-mail: lopusnyj@ohlzs.cz

Přílohy: