Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kanalizace – výzva občanům

Vážení spoluobčané, v polovině ledna letošního roku byl zkolaudován kanalizační řad a čistírna odpadních vod pro nově vybudovanou kanalizaci v Komárově. Bylo vydáno povolení pro zkušební provoz, které nabylo právní moci 31. ledna 2023. Od 1. února 2023 tak byl zahájen zkušební provoz a občané se mohli začít připojovat. Výkon provozovatele nové splaškové kanalizace a ČOV zajišťuje na základě uzavřené smlouvy o provozování s Městem Opava společnost SmVaK Ostrava a.s..

V rámci stavby splaškové kanalizace vybudovalo Město Opava kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem s ukončením na hranici soukromého pozemku. Vlastníci nemovitosti mají povinnost se na nový kanalizační řád připojit, a to do jednoho roku od spuštění zkušebního provozu. Znamená to vybudovat na své náklady domovní části kanalizačních přípojek včetně úprav vnitřní kanalizace nemovitosti, tj. zejména zrušení septiku nebo žumpy, a odvést veškeré splaškové odpadní vody do kanalizace bez usazení. Ukončení napojování veškerých domovních části kanalizačních přípojek bude nutné zajistit do 31. ledna 2024.

Znovu upozorňujeme, že nově vybudovaná kanalizace je splašková – určená výhradně pro odvádění a následné čištění splaškových vod vznikajících v nemovitostech ve WC, kuchyních a koupelnách. Vypouštění srážkových vod nebo podzemních balastních vod do splaškové kanalizace je zakázáno. Žádáme proto všechny občany o dodržování pravidel při stavbě domovních částí kanalizačních přípojek a i při užívání splaškové kanalizace. Vypouštění srážkových vod do splaškové kanalizace je protizákonné a podléhá sankcím.

Srážkové vody vznikající v nemovitosti musí být likvidovány stávajícím způsobem a nesmí být propojovány s vnitřní splaškovou kanalizací. Při srážkových událostech není dovoleno využívat splaškovou kanalizaci k odvedení srážkových vod. Nesmí být prováděno čerpání nahromaděné vody do splaškové kanalizace. Také nesmí docházet k vypouštění obsahů septiků z mobilních cisteren (fekální vozidla) do splaškové kanalizace.

Nesmí být otevírány poklopy na revizních šachtách splaškové kanalizace a ani poklopy na kontrolních šachtách splaškových kanalizačních přípojek. Tyto kontrolní šachty se nacházejí podél komunikací a s těmito poklopy nesmí být manipulováno. Požadujeme respektovat uváděné skutečnosti. Zároveň uvádíme, že provozovatel kanalizace bude mít technické prostředky (monitorovací techniku pro tzv. kouřové zkoušky), s jejichž použitím lze vyhledat nezákonné užívání splaškové kanalizace vypouštěním srážkových vod z nemovitostí. Příslušné kontroly bude provádět provozovatel kanalizace.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že při vyřazování z provozu a fyzickém rušení stávajících žump nebo septiků, není povoleno přečerpávat obsah těchto jímek do splaškové kanalizace. V těchto jímkách se nacházejí již vyhnilé kaly, jelikož jsou akumulovány několik měsíců až let, a jejich nátok na související ČOV by mohl zapříčinit likvidaci biologického čisticího procesu ČOV, což by způsobilo havarijní stav – odstavení celého systému ČOV. Obnova technologického procesu v ČOV vyžaduje značné náklady. Žumpa nebo septik, které přepojením kanalizační přípojky ztratí svůj účel užívání, musí být vlastníkem zasypány inertním materiálem, popřípadě mohou být dále využívány pouze jako akumulační nádrž na srážkovou vodu pro potřeby zalévání zahrady apod.

Upozorňujeme, že v případě ponechání žumpy nebo septiku v provozu bez napojení na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci je potřeba, v případě kontroly vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí, prokázat vývoz akumulovaných odpadních vod, a to v množství odpovídajícím počtu bydlících obyvatel. Dále zákon č. 113/2018 Sb. ze dne 29.05.2018 upřesňuje v článku II., odstavci 1 (citace): „Povinnost vlastníka jímky podle § 38, odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let, se vztahuje na dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení“. Účinnost je stanovena v části třetí čl. IV., kde je stanoveno nabytí účinnosti tohoto článku dnem 1. ledna 2021. Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami u nemovitosti má kromě příslušného vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí, Stavebního úřadu i Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která nezajišťuje řádnou likvidaci odpadních vod ze žump v souladu se zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 100 000 Kč.

Žádáme Vás tímto o respektování výše uvedených pravidel a zákonných povinností.

Další postup po připojení na nový kanalizační řad

Po dohodě se společností SmVaK, která nechce sepisovat smlouvy individuálně, bude toto řešeno ve spolupráci s odborem majetku na obecním úřadu v Komárově. Pro majitelé nemovitostí, kteří jsou již připojeni a mají vydán stavebním úřadem územní souhlas, připraví odbor majetku města žádost pro sepsání smlouvy na stočné se SmVaK. Jakmile budou žádosti doručeny na obecní úřad, dostanete výzvu spolu s informacemi, kde budete vyzváni, kdy se máte dostavit k podpisu a co bude nutné k žádosti doložit. Po podpisu žádostí si je pracovník SmVaK vyzvedne a připraví finální smlouvy na odvod splaškových vod. Ti, kteří používají vodu také ze svých studní, budou po podpisu žádosti kontaktováni pracovníkem SmVaK pro podpis smlouvy individuálně. Zatím nemají všichni majitelé nemovitosti, kteří jsou již připojeni, vydán uzemní souhlas. Proto budou zváni občané postupně tak, jak budou tyto souhlasy stavebním úřadem postupně vydávány.

Po doložení uzavřené smlouvy se SmVak, obdrží majitelé připojených nemovitostí 5 000 Kč od Statutárního města Opavy, jako příspěvek na vyhotovení projektové dokumentace ke kanalizační přípojce. Způsob vyplácení příspěvku bude občanům sdělen při sepisování žádosti pro SmVak na úřadu MČ Komárov.